santaesperanza
გერმანული 11 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  ნ. გიორგანაშვილი, შ. კვანჭიანი   მოსწავლის რვეულის სავარჯიშოები თანმიმდევრულად მიჰყვება მოსწავლის წიგნის პარაგრაფებს და ეხმარება მოსწავლეს ახსნილი მასალის უკეთ დამახსოვრებაში. მოსწავლის რვეულის აუდიომასალა შეიცავს მრავალრიცხოვან აუდიო-ჩანაწერს, სიმღერებსა და სავარჯიშოებს. ისინი მოსწავლეებმა ძირითადად სახლში სამუშაოდ უნდა გამოიყენონ. მოსწავლის რვეულის მრავალი სავარჯიშო შედგენილია აუდიო მასალაზე დაყრდნობით და მათ გარეშე სავარჯიშოების დამუშავება შეუძლებელია.
7
გერმანული 11 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  ნ. გიორგანაშვილი, შ. კვანჭიანი   მოსწავლის წიგნი Wir neu (B1.2) განკუთვნილია იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც გერმანულს სწავლობენ, როგორც მეორე უცხოურ ენას. სახელმძღვანელო ითვალისწინებს ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ დადგენილ ენის ნორმებს და ისეა აგებული, რომ მოსწავლემ კურსის გავლის შემდეგ შეძლოს გოეთეს ინსტიტუტის სასერტიფიკატო გამოცდისა (Fit in Deutsch 1) და ავსტრიული ენის დიპლომის (KID 1) წარმატებით ჩაბარება. სახელმძღვანელოს მიზანია, მაქსიმალურად გაუადვილოს მოსწავლეებს უცხოური ენის შესწავლა. სახელმძღვანელო მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს, ენის შესწავლის პროცესი მარტივად მოარგონ მოსწავლეთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს.
10
ინგლისური 11 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  თ. ჯაფარიძე, დ. აბურჯანია მოსწავლის რვეული შედგება იმ დამატებითი სავარჯიშოებისგან, რომლებიც ამყარებენ და აფართოებენ მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილი მოდულების თემატიკას, ლექსიკას, გრამატიკას, სასაუბრო ელემენტებსა და ფუნქციონალურ ენას, ხოლო განვლილი მასალის გასამეორებელი და ცოდნის შესამოწმებელი სექციები კი მზა მასალაა საკონტროლო, შემაჯამებელი თუ შუალედური ტესტების ჩასატარებლად. დამატებით, აქ შეხვდებით თითოეული თავისთვის განკუთვნილ საკითხავ მასალას, რომლებიც მოსწავლეებს წაკითხულის გააზრების უნარებს გამოუმუშავებს. რვეულის ბოლოს მოცემულია არაწესიერი ზმნების ჩამონათვალი.
10
ისტორია 11 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  გ. უგულავა, ბ. კვაჭაძე, ი. ფერაძე, ლ. კაკაშვილი  
12
ისტორია 11 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი: გ. უგულავა, ბ. კვაჭაძე, ი. ფერაძე, ლ. კაკაშვილი  
13
ისტორია 11 ნაწ. 3 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  გ. უგულავა, ბ. კვაჭაძე, ი. ფერაძე, ლ. კაკაშვილი
13
ქართული 11 ნაწ. 1 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. ლომიძე, ნ. სახეჩიძე   სახელმძღვანელო ისეა აგებული, რომ მოსწავლე ინტერესით ერთვება მე-19 საუკუნის მშობლიური და მსოფლიო ლიტერატურის შესწავლის, კვლევის პროცესში. შეკრული, გამართული სტრუქტურა მასწავლებელსაც დ მოსწავლესაც გაუიოლებს ნავიგაციას ქრონოლოგიურ-თემატურად დალაგებულ თავებში. Მათ აქ დახვდებათ მრავალფეროვანი რუბრიკები, ეროვნული გამოცდების ფორმატის მსგავსი სავარჯიშოები, ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებელი დავალებები, კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი აქტივობები. რუბრიკაში „გაიფართოვე თვალსაწიერი“ თავმოყრილია ისეთი მასალები, რომლებიც გაუღრმავებს ცოდნას თემასთან, სამსჯელო საკითხთან დაკავშირებით. რუბრიკა „ლიტერატურის თეორია“ ეხმარება მოსწავლეს ტექსტის კონკრეტული მონაკვეთსა და სამიზნე ცნებების სიღრმისეულ გააზრებაში, ლიტმცოდნეობითი საკითხების დამუშავება თუ მხატვრულ საშუალებებზე დაკვირვება ხელს შეუწყობს მოსწავლეს კარგ მკითხველად ჩამოყალიბდეს. ყველა რუბრიკას ახლავს კითხვები შესწავლილი მასალის გასააქტიურებლად. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია „ენის სამყაროს“ სამი თავი. სამივე ეხება სტილის საკითხებს და თითოეულს ახლავს ტექსტის რედაქტირება. სახელმძღვანელო ხელს უწყობს მოსწავლის შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, ის მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას პრაქტიკულად იყენებს, ინტერესითა და ხალისით ქმნის ახალს, ღირებულს.
12
ქართული 11 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი: მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. ლომიძე, ნ. სახეჩიძე   სახელმძღვანელო ისეა აგებული, რომ მოსწავლე ინტერესით ერთვება მე-19 საუკუნის მშობლიური და მსოფლიო ლიტერატურის შესწავლის, კვლევის პროცესში. შეკრული, გამართული სტრუქტურა მასწავლებელსაც დ მოსწავლესაც გაუიოლებს ნავიგაციას ქრონოლოგიურ-თემატურად დალაგებულ თავებში. Მათ აქ დახვდებათ მრავალფეროვანი რუბრიკები, ეროვნული გამოცდების ფორმატის მსგავსი სავარჯიშოები, ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებელი დავალებები, კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი აქტივობები. რუბრიკაში „გაიფართოვე თვალსაწიერი“ თავმოყრილია ისეთი მასალები, რომლებიც გაუღრმავებს ცოდნას თემასთან, სამსჯელო საკითხთან დაკავშირებით. რუბრიკა „ლიტერატურის თეორია“ ეხმარება მოსწავლეს ტექსტის კონკრეტული მონაკვეთსა და სამიზნე ცნებების სიღრმისეულ გააზრებაში, ლიტმცოდნეობითი საკითხების დამუშავება თუ მხატვრულ საშუალებებზე დაკვირვება ხელს შეუწყობს მოსწავლეს კარგ მკითხველად ჩამოყალიბდეს. ყველა რუბრიკას ახლავს კითხვები შესწავლილი მასალის გასააქტიურებლად. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია „ენის სამყაროს“ სამი თავი. სამივე ეხება სტილის საკითხებს და თითოეულს ახლავს ტექსტის რედაქტირება. სახელმძღვანელო ხელს უწყობს მოსწავლის შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, ის მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას პრაქტიკულად იყენებს, ინტერესითა და ხალისით ქმნის ახალს, ღირებულს.
12
ქართული 11 ნაწ. 3 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. ლომიძე, ნ. სახეჩიძე    სახელმძღვანელო ისეა აგებული, რომ მოსწავლე ინტერესით ერთვება მე-19 საუკუნის მშობლიური და მსოფლიო ლიტერატურის შესწავლის, კვლევის პროცესში. შეკრული, გამართული სტრუქტურა მასწავლებელსაც დ მოსწავლესაც გაუიოლებს ნავიგაციას ქრონოლოგიურ-თემატურად დალაგებულ თავებში. Მათ აქ დახვდებათ მრავალფეროვანი რუბრიკები, ეროვნული გამოცდების ფორმატის მსგავსი სავარჯიშოები, ლექსიკური მარაგის გასამდიდრებელი დავალებები, კრიტიკული აზროვნების განმავითარებელი აქტივობები. რუბრიკაში „გაიფართოვე თვალსაწიერი“ თავმოყრილია ისეთი მასალები, რომლებიც გაუღრმავებს ცოდნას თემასთან, სამსჯელო საკითხთან დაკავშირებით. რუბრიკა „ლიტერატურის თეორია“ ეხმარება მოსწავლეს ტექსტის კონკრეტული მონაკვეთსა და სამიზნე ცნებების სიღრმისეულ გააზრებაში, ლიტმცოდნეობითი საკითხების დამუშავება თუ მხატვრულ საშუალებებზე დაკვირვება ხელს შეუწყობს მოსწავლეს კარგ მკითხველად ჩამოყალიბდეს. ყველა რუბრიკას ახლავს კითხვები შესწავლილი მასალის გასააქტიურებლად. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია „ენის სამყაროს“ სამი თავი. სამივე ეხება სტილის საკითხებს და თითოეულს ახლავს ტექსტის რედაქტირება. სახელმძღვანელო ხელს უწყობს მოსწავლის შემოქმედებითი უნარების განვითარებას, ის მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას პრაქტიკულად იყენებს, ინტერესითა და ხალისით ქმნის ახალს, ღირებულს.
12