santaesperanza
გეოგრაფია 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი   მოსწავლის რვეულში მოცემულია: სახელმძღვანელოების თემატიკის შესაბამისი დავალებები გეოგრაფიული კვლევა კონტურული რუკები კომპლექსური დავალებები შესრულების ეტაპებითა და საჭირო რესურსებით. რიდერები კომპლექსური დავალების შესასრულებლად.
9
გეოგრაფია 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი   გეოგრაფიის X კლასის სახელმძღვანელოს 1 ნაწილში წარმოდგენილია 1 თემა:  გლობალური დემოგრაფიული გამოწვევები და ცვლილებები, რომელიც აერთიანებს 12 საკითხს. სახელმძღვანელოში ტექსტურ, საგაკვეთილო ნაწილს ერთვის მრავალფეროვანი ვიზუალური და კარტოგრაფიული მასალა. დავალებების ბლოკში ცალკეა გამოყოფილი „საქართველო და მსოფლიო“,  რომელშიც მოცემული დავალებები, საკითხიდან გამომდინარე,  საქართველოს უკავშირდება და მოსწავლეს საშუალებას აძლევს დაინახოს და  განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის ადგილი  მსოფლიოში  მიმდინარე სხვადასხვა საზოგადოებრივ პროცესში. სახელმძღვანელოში დავალებების გარდა  ასევე  წარმოდეგნილია რუბრიკები – შემთხვევის ანალიზი, პრაქტიკული სამუშაო, კომპლექსური დავალება.
12
გეოგრაფია 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი   მოსწავლის რვეულში მოცემულია: სახელმძღვანელოების თემატიკის შესაბამისი დავალებები გეოგრაფიული კვლევა კონტურული რუკები კომპლექსური დავალებები შესრულების ეტაპებითა და საჭირო რესურსებით. რიდერები კომპლექსური დავალების შესასრულებლად.
9
გეოგრაფია 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  მ. ბლიაძე, მ. სეხნიაშვილი სახელმძღვანელოში ტექსტურ, საგაკვეთილო ნაწილს ერთვის მრავალფეროვანი ვიზუალური და კარტოგრაფიული მასალა. დავალებების ბლოკში ცალკეა გამოყოფილი „საქართველო და მსოფლიო“,  რომელშიც მოცემული დავალებები, საკითხიდან გამომდინარე,  საქართველოს უკავშირდება და მოსწავლეს საშუალებას აძლევს დაინახოს და  განსაზღვროს საკუთარი ქვეყნის ადგილი  მსოფლიოში  მიმდინარე სხვადასხვა საზოგადოებრივ პროცესში. სახელმძღვანელოში დავალებების გარდა  ასევე  წარმოდეგნილია რუბრიკები – შემთხვევის ანალიზი, პრაქტიკული სამუშაო, კომპლექსური დავალება.
12
ინგლისური 10 (მოსწავლის რვეული)
ადაპტაციის ავტორი:  თამარ ჯაფარიძე   ოსწავლის რვეული შედგება იმ დამატებითი სავარჯიშოებისგან, რომლებიც ამყარებენ და აფართოებენ მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილი მოდულების თემატიკას, ლექსიკას, გრამატიკას, სასაუბრო ელემენტებსა და ფუნქციონალურ ენას, ხოლო განვლილი მასალის გასამეორებელი და ცოდნის შესამოწმებელი სექციები კი მზა მასალაა საკონტროლო, შემაჯამებელი თუ შუალედური ტესტების ჩასატარებლად. დამატებით, აქ შეხვდებით თითოეული თავისთვის განკუთვნილ საკითხავ მასალას, რომლებიც მოსწავლეებს წაკითხულის გააზრების უნარებს გამოუმუშავებს. რვეულის ბოლოს მოცემულია არაწესიერი ზმნების ჩამონათვალი.
10
ინგლისური 10 (მოსწავლის წიგნი)
ადაპტაციის ავტორი:  თამარ ჯაფარიძე ინგლისურის მე-10 კლასის სახელმძღვანელო მასწავლებელს საშუალებას აძლევს, ადვილად დაგეგმოს გაკვეთილები შერეული შესაძლებლობების კლასებთან სამუშაოდ. კურსი მოიცავს 90-დან 120 სასწავლო საათამდე განკუთვნილი მასალას, სადაც ძირითად საკითხავ, მოსასმენ, წერით, სამეტყველო და გრამატიკულ მასალას თან ახლავს დამატებითი აქტივობები და პროექტები, რომელთა გამოყენება მასწავლებელს სურვილისამებრ შეუძლია. მოსწავლის წიგნი გაყოფილია ორ მთავარ ნაწილად: „Units“ და “Across the Curriculum“ წიგნის ბოლოს შეხვდებით: Grammar Summary Tapescript Wordlist წიგნში ასევე ნახავთ: Tense Review Phonetic Symbols chart  
15
ისტორია 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
ფირცხალავა,სანიკიძე ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
15
ისტორია 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოსწავლეებს დაეხმარება ქვეყნის ისტორიის აღქმასა და თანამედროვე თუ მსოფლიო კონტექსტში მის გააზრებაში. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.
8
ისტორია 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  გ. უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე   ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოიცავს ყველა იმ კომპონენტს, რომელიც ისტორიის სწავლა-სწავლების პროცესს მნიშვნელოვან გამოცდილებად აქცევს. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასსა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.
8
ისტორია 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  გ. უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე   ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოიცავს ყველა იმ კომპონენტს, რომელიც ისტორიის სწავლა-სწავლების პროცესს მნიშვნელოვან გამოცდილებად აქცევს. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასსა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.
15
მათემატიკა 10 კლასი (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი: მ.წილოსანი, ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია გამოცემის წელი:  
18
მათემატიკა 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. ჭელიძე გამომცემლობა ინტელექტი
10
საქართველოს ისტორია 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  გ.უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოსწავლეებს დაეხმარება ქვეყნის ისტორიის აღქმასა და თანამედროვე თუ მსოფლიო კონტექსტში მის გააზრებაში. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.  
6
საქართველოს ისტორია 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  გ. უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე   ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოიცავს ყველა იმ კომპონენტს, რომელიც ისტორიის სწავლა-სწავლების პროცესს მნიშვნელოვან გამოცდილებად აქცევს. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასსა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.
15
საქართველოს ისტორია 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  გ. უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე   საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოსწავლეებს დაეხმარება ქვეყნის ისტორიის აღქმასა და თანამედროვე თუ მსოფლიო კონტექსტში მის გააზრებაში. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს  
15
საქართველოს ისტორია 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის რვეული)
ავტორი:  გ.უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე   საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოსწავლეებს დაეხმარება ქვეყნის ისტორიის აღქმასა და თანამედროვე თუ მსოფლიო კონტექსტში მის გააზრებაში. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. საქართველოს ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.    
6
საქართველოს ისტორია 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  გ. უგულავა, ნ. გურგენიძე, ი. ფერაძე, პ. კაციტაძე   ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო მოიცავს ყველა იმ კომპონენტს, რომელიც ისტორიის სწავლა-სწავლების პროცესს მნიშვნელოვან გამოცდილებად აქცევს. თითოეულ თემაზე სამუშაოდ მოსწავლესა და მასწავლებელს არ სჭირდება დამატებითი რესურსების მოძიება. სახელმძღვანელო მდიდარია ილუსტრაციებით; მრავალფეროვანი რუბრიკებითა და დავალებებით, თემატური ვიდეოებით, რომლებიც QR კოდებითაა წარმოდგენილი და კლასსა თუ სახლში მუშაობას უფრო სინტერესოს ხდის. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოში თავმოყრილი მასალა მოსწავლესა და მასწავლებელს გაუადვილებს კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობის ყველა ეტაპს. ისტორიის მე – 10 კლასის სახელმძღვანელო ითვალისწინებს სასკოლო გამოცდილებას, საუნივერსიტეტო კვლევით უნარებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.
15
ფიზიკა 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
ქ.ტატიშვილი გამომცმელობა დიოგენე
15
ფიზიკა 10კლასი რვეული
გ.გედენიძე, ე.ლაზარაშვილი გამომცემლობა ინტელექტი  
2.6
ქართული 10 ნაწ. 1 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. ლომიძე, ნ. სახეჩიძე   სახელმძღვანელო აგებულია ქრონოლოგიურ-თემატური პრინციპით. ქრონოლოგიურად დალაგებული ტექსტები თემატურ თავებადაა დაყოფილი, რაც მოსწავლეს დაეხმარება, ნაწარმოებში ასახულ უმთავრეს პრობლემაზე გაამახვილოს ყურადღება. სახელმძღვანელოში თემის შესაბამისად მოწოდებულია ტექსტები ქართული ან მსოფლიო ლიტერატურიდან, ამონარიდები სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებიდან, რაც საშუალებას გვაძლევს, ლიტერატურის სასკოლო კურსის ფარგლებში წარმოვაჩინოთ ქართული ლიტერატურა, როგორც მსოფლიო ლიტერატურისა და კულტურის ორგანული ნაწილი. სტრუქტურირებულ, ორგანიზებულ სასწავლო მასალაში მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს გზის გაკვალვას. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან კომპლექსური დავალება მან სწორედ დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს. სახელმძღვანელოში მოწოდებულია გრამატიკული საკითხებიც. სტრუქტურულად ეს ბლოკების (ჩანართების) სახითაა მოცემული. მოსწავლეები დაამუშავებენ მართლმეტყველებისა და მართლწერის დასახვეწად მნიშვნელოვან თეორიულ მასალას, შეასრულებენ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს. სახელმძღვანელოს რუბრიკები: გაიფართოვე თვალსაწიერი კრიტიკული აზროვნება ლექსიკაზე მუშაობა მედიაწიგნიერება
15
ქართული 10 ნაწ. 2 (მოსწავლის წიგნი)
ავტორი:  მ. მენაბდე, ნ. ფურცელაძე, ნ. ლომიძე, ნ. სახეჩიძე   სახელმძღვანელო აგებულია ქრონოლოგიურ-თემატური პრინციპით. ქრონოლოგიურად დალაგებული ტექსტები თემატურ თავებადაა დაყოფილი, რაც მოსწავლეს დაეხმარება, ნაწარმოებში ასახულ უმთავრეს პრობლემაზე გაამახვილოს ყურადღება. სახელმძღვანელოში თემის შესაბამისად მოწოდებულია ტექსტები ქართული ან მსოფლიო ლიტერატურიდან, ამონარიდები სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებებიდან, რაც საშუალებას გვაძლევს, ლიტერატურის სასკოლო კურსის ფარგლებში წარმოვაჩინოთ ქართული ლიტერატურა, როგორც მსოფლიო ლიტერატურისა და კულტურის ორგანული ნაწილი. სტრუქტურირებულ, ორგანიზებულ სასწავლო მასალაში მოსწავლე დამოუკიდებლადაც შეძლებს გზის გაკვალვას. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან კომპლექსური დავალება მან სწორედ დამოუკიდებლად უნდა შეასრულოს. სახელმძღვანელოში მოწოდებულია გრამატიკული საკითხებიც. სტრუქტურულად ეს ბლოკების (ჩანართების) სახითაა მოცემული. მოსწავლეები დაამუშავებენ მართლმეტყველებისა და მართლწერის დასახვეწად მნიშვნელოვან თეორიულ მასალას, შეასრულებენ პრაქტიკულ სავარჯიშოებს. სახელმძღვანელოს რუბრიკები: გაიფართოვე თვალსაწიერი კრიტიკული აზროვნება ლექსიკაზე მუშაობა მედიაწიგნიერება
15
ქიმია 10 კლასი მოსწავლის წიგნი
გ.ანდრონიკაშვილი, მ. მამიაშვილი. დ. გულაია გამომცმელობა კლიო
7.2
ქიმია 10კლასი
მ. ვარდიაშვილი გამომცემლობა ინტელექტი
7.2